eKasih

Apa Itu eKasih

Sistem eKasih merupakan sistem pengkalan data keluarga yang berada di paras kemiskinan negara. Ia dilaksanakan pada 31 Oktober 2007 pada salah satu Mesyuarat Kabinet bagi membantu perancangan, pelaksanaan, dan pengawalan program kemiskinan. Sejak itu, ia telah dibangunkan oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri (ICU JPM) dengan penuh teliti sebelum penggunaannya dimulakan pada Jun 2008. Bantuan ekasih adalah untuk mereka yang miskin tegar. 

 

Kelayakan

Selain mereka yang telah memenuhi status miskin berdasarkan Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) pendapatan per kapita isi rumah, mereka yang layak untuk mendaftar dan dimasukkan ke dalam eKasih adalah isi rumah yang memperoleh pendapatan kurang daripada RM1,000 sebulan di kawasan luar bandar dan RM1,500 di kawasan bandar.

Cara Pendaftaran secara online  (Daftar)

  • Pendaftaran atas talian boleh dilakukan dengan melawati laman sesarang tertera di atas 
  • Cara Pendaftaran secara manual
  • Pendaftaran secara manual boleh dibuat di Pejabat Daerah.

 

Setelah mendaftar secara manual atau online, Pejabat Daerah akan menghantar pegawai untuk membuat siasatan di tempat kediaman pemohon utuk memastikan sama ada keluarga pemohon layak untuk mendapat status eKasih.

Semakan ekasih

Semakan e Kasih boleh di buat di laman rasmi eKasih.

Sumber Data dan Maklumat

 

Data dan maklumat yang dimasukkan ke dalam eKasih adalah berdasarkan Banci Isi Rumah Miskin (BIRM). BIRM adalah program banci yang dijalankan dengan pendekatan isi rumah dan bukan orang perseorangan. Ia telah dilaksanakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia dengan hasil jumlah banci dihantarkan ke ICU JPM sebagai input utama ke eKasih. BIRM mempunyai dua fasa.

Fasa 1 BIRM telah dikendalikan secara menyeluruh dengan meliputi kawasan bandar dan luar bandar bermula Disember 2007 sehingga Jun 2008 melalui perangkaan yang diambil secara terus daripada senarai terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT), dan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW). Fasa 1 BIRM juga telah dikendalikan di kawasan-kawasan dengan paras kemiskinan negara (kawasan pendapatan bulanan rendah dan persekitarannya berdasarkan kajian pendapatan isi rumah yang telah dikendalikan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia) dalam usahanya untuk meningkatkan perangkaan. Walau bagaimanapun, sesetengah kawasan tidak dapat diliputi dengan cara perangkaan khususnya petempatan Orang Asli, kawasan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA), dan kawasan estet atau ladang yang ditadbirkan secara sendiri.

Fasa 2 BIRM telah dimulakan dengan teliti sejak Januari 2008 hingga Julai 2009 dengan pengesahan senarai yang dianggap miskin diterima daripada Ahli atau Dewan Undangan Parlimen, dan Agensi Negara. Di samping itu, mekanisme pendaftaran terbuka juga menjadi sumber dan maklumat yang boleh diisi ke dalam eKasih. Isi rumah yang telah mematuhi terma dan syarat sah eKasih akan dianggap layak untuk memasuki program eKasih.

Usaha Untuk Menangani Penama Tidak Berdaftar Yang Layak

Di dalam setiap program banci, kes keciciran akan berlaku dan ia tidak dapat dielakkan. Ia dianggap tidak wajar untuk mendapatkan kesempurnaan sepenuhnya. Faktor keciciran seperti liputan, perangkaan yang tidak dilakukan dengan teliti, dan faktor lain menyumbang pada hal ini. Selain itu, faktor lain seperti adanya isi rumah selepas 3 lawatan berbeza yang dilakukan oleh kakitangan, alamat yang tidak lengkap, tidak tepat, tidak diketahui, dan tidak dikenal pasti, penempatan semula, dan penggabungan kakitangan.

Pelbagai ukuran munasabah dan inisiatif telah dilaksanakan untuk memaklumkan hal ini. Antaranya, Fasa 2 BIRM telah berusaha dengan khususnya untuk menambah baik senarai eKasih yang dianggap tercicir, dan kerjasama dengan Badan Bukan Berkanun, Badan Kebajikan, dan program pengurangan kemiskinan yang berkaitan dengan agensi untuk mendaftar individu atau organisasi yang layak. Di samping itu, sistem eKasih sendiri telah dilengkapi dengan mekanisme Pendaftaran Terbuka yang membolehkan orang ramai untuk membuat laporan dan pendaftaran ketua keluarga, ahli keluarga, keluarga, atau isi rumah (telah didaftarkan) bagi membolehkan mereka mengambil langkah seterusnya daripada ICU JPM. Sekiranya mereka layak dan menepati terma dan syarat, isi rumah akan dimasukkan ke dalam e-Kasih.

Maksud Ketua Isi Rumah (KIR)

Ketua Isi Rumah adalah ahli isi rumah yang mempunyai tanggungjawab tertentu sebagai penduduk tetap atau telah dipertanggungjawabkan dengan kebajikan isi rumah daripada tempat mereka menetap.

Maksud Ahli Isi Rumah (AIR)

Ahli Isi Rumah dianggap sebagai penetap umum di sesetengah tempat kediaman.

Maksud Miskin dan Miskin Tegar

Berdasarkan PGK melalui Penyata Pendapatan Isi Rumah yang dilakukan oleh Jabatan Statistik Malaysia, miskin teruk adalah mereka yang mempunyai pendapatan kurang daripada RM430 untuk Semenanjung Malaysia, RM520 untuk Sabah, dan RM540 untuk Sarawak. Sementara pendapatan per kapita isi rumah ini adalah RM100 untuk Semenanjung Malaysia, RM115 untuk Sabah, dan RM110 untuk Sarawak dengan isi rumah Semenanjung Malaysia adalah RM4.40, Sabah adalah RM5.20, dan Sarawak adalah RM4.60.

‘Miskin Tegar’ adalah isi rumah yang mempunyai pendapatan bulanan kurang daripada PGK makanan. PGK makanan berdasarkan kehendak kilokalori oleh setiap individu dalam metodologi Food PGK 2005 di Malaysia iaitu sebanyak RM415.

‘Miskin’ berdasarkan PGK adalah mereka yang mempunyai pendapatan kurang daripada RM720 untuk Semenanjung Malaysia, RM830 untuk Sabah dan Sarawak, dan RM960 untuk negara.

‘Separa Miskin’ adalah mereka yang mempunyai pendapatan yang cukup-cukup sahaja untuk melepasi hujung garis panduan kemiskinan iaitu di bawah RM1,500 untuk bandar dan RM1,000 untuk kawasan luar bandar.

Maksud Pendapatan Per Kapita Keluarga

Pendapatan per kapita adalah jumlah pendapatan keseluruhan isi keluarga sebulan dan ia dibahagikan dengan jumlah ahli isi rumah.

Pemeriksaan Pendaftaran Nama Dalam eKasih

Pemeriksaan pendaftaran nama dalam eKasih boleh dilakukan dengan menghubungi ICU JPM, Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Wilayah Persekutuan dan memberikan maklumat seperti nama, nombor kad identiti, nombor telefon, atau alamat e-mel atau alamat tempat tinggal yang boleh dihubungi.

Bantuan Bagi Penama Yang Berdaftar

Bank data eKasih tidak memberikan apa-apa bantuan. Ia telah dibangunkan hanya untuk menolong agensi yang memberi bantuan untuk membuat keputusan dengan tulus bagi mereka yang layak untuk mendapatkan bantuan. Bagi KIR yang ingin memohon bantuan, mereka perlu mendapatkan bantuan daripada agensi yang telah dipertanggungjawabkan.

Tanggungjawab Organisasi

Agensi wasi atau penderma yang telah dipertanggungjawabkan dalam program ini perlu memaklumkan maklumat terbaru mengenai program atau bantuan.

Nilai Buku Sekolah

Nilau buku sekolah tidak dianggap sebagai pendapatan kerana buku sekolah diberikan secara bebas kepada pelajar tanpa pengecualian.

Akses eKasih Yang Diberikan Kepada Agensi

Jenis akses boleh dikategorikan ke dalam dua jenis. Pertama adalah akses orang ramai dan kedua adalah akses bagi pengguna yang berdaftar. Akses untuk pengguna berdaftar memerlukan mereka untuk mempunyai kad identiti, dan akses bagi orang ramai tidak memerlukan kad identiti. Penguntukan kad identiti untuk pengguna berdaftar adalah terhad kepada pegawai, staf dalam kementerian, atau agensi yang terlibat dalam program pengurangan kemiskinan, dan Ahli Mesyuarat Kumpulan Fokus sahaja. Orang ramai tidak akan diberikan kad identiti ini. Walau bagaimanapun, orang ramai boleh membuat penaksiran untuk membuat pendaftaran terbuka.

Siapa Yang Memerlukan Kad Identiti eKasih

Kad identiti eKasih boleh dipohon melalui PPN untuk agensi dalam negeri manakala agensi di Wilayah Persekutuan boleh memohon dengan ICU JPM.

Kemasukan Data Untuk Pendaftaran Terbuka Yang Baru Disahkan

Pada masa ini, hanya ada dua jenis pemprosesan kemasukan data iaitu melalui sistem kemiskinan yang terdapat di pejabat negeri, dan kemasukan data eKasih melalui atas talian.

Orang Yang Mendapat Manfaat Daripada Agensi

Benefisiari tidak perlu membuat pendaftaran, program atau agensi penderma boleh menghantar senarai penerima kepada ICU JPM (pentadbir) untuk dimasukkan ke dalam sistem eKasih di bawah kategori penerima. Senarai penerima dengan bantuan ini akan disahkan dari masa ke masa.

Mengapa Pengguna Kad Identiti eKasih Disekat

Ini berlaku apabila pengguna memasukkan kata laluan yang salah lebih daripada lima kali. Kad identiti boleh diaktifkan semula oleh pentadbir sistem eKasih di ibu pejabat. Pengguna tidak wujud dan tidak aktif perlu merujuk pada pentadbir sistem eKasih sama ada kad identiti tersebut telah didaftarkan atau tidak. Pengguna kad identiti yang telah digunakan akan berlaku sekiranya pengguna tidak menekan klik pada butang log keluar – klik ‘x’ di laman sesarang pencarian.

 

Semakan e-Kasih

Semakan pendaftaran eKasih